Sulajman Hallyn

22 teksty – auto­rem jest Su­laj­man Hal­lyn.

Bóg jest tak og­romny, że nie zmieści się w jed­nym ciele, dla­tego ty­lu Nas jest. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 23 maja 2011, 05:11

Miłość, a myślałem, że w życiu nic mnie nie zas­koczy. Jak zwyk­le przyszła nad ra­nem w oczach niosąc nadzieję. No i po­now­nie spłonie, co już mnie nie dzi­wi, bo obiekt wes­tchnień, choć ro­zumie i też to czuję uwięziona jest w szpo­nach przeszłości.

ta Pla­toniczna zostaję
 

myśl
zebrała 16 fiszek • 11 maja 2010, 06:51

Każde spełnione marze­nie to je­den krok nap­rzód w naszym życiu. 

myśl
zebrała 24 fiszki • 6 maja 2010, 20:55

kiedy znaj­dziesz się na życiowym zakręcie wszys­tko za­leży od dy­nami­ki po­dej­mo­wanych de­cyz­ji, możesz wol­no i roz­ważnie poz­wo­lić prob­le­mom prze­minąć lub przys­pie­szyć i prze­konać się, że żyje się raz 

myśl
zebrała 27 fiszek • 2 maja 2010, 10:15

Miłość jest jak słońce da­je nam ciepłe dni, żywi nas swoją siłą, gdy zachodzi naj­częściej miewa­my ciężkie noce. 

myśl
zebrała 30 fiszek • 28 kwietnia 2010, 07:59

Wy­myśliłem dow­cip. Pier­wszy, który mnie śmie­szy zo­baczy­my jak u Was.

Przychodzi ba­ba do le­karza, a tam sto­larz stru­ga głupka. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 29 marca 2010, 15:33

Prob­le­my przychodzą z cza­sem później czas od­bierają nam problemy. 

myśl
zebrała 25 fiszek • 28 marca 2010, 23:14

Ludzie za­miast zdo­bywać pieniądze dzięki swej war­tości, ku­pują war­tości dzięki pieniądzom, sa­mi stając się bez­wartościowy­mi pa­piera­mi z datą ważności, którą ok­reśla śmierć. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 25 marca 2010, 22:02

Świat jest obłąka­ny tyl­ko ludzie udają, że są normalni. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 23 marca 2010, 03:48

Wca­le się nie dzi­wie, że człowiek jest za­gubiony bo prze­cież na­wet nie wie po co is­tnieje zaś zadzi­wiające jest to, że nie szu­ka te­go ce­lu tyl­ko roz­bi­ja się po bez­drożach próżności jeszcze mówiąc, że życie nie ma sensu. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 21 marca 2010, 02:36

Sulajman Hallyn

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Sulajman Hallyn

Użytkownicy
R S T
Kalendarz
Aktywność